...

Rozwód- z czyjej winy?
– adwokat wyjaśnia

Uzyskanie podczas rozwodu orzeczenia o winie za rozkład pożycia często niesie za sobą  nie tylko moralne, ambicjonalne znaczenie dla strony ale też wiąże się z możliwością uzyskania dodatkowych świadczeń (np. świadczenia alimentacyjne dla byłego małżonka). Jakie można otrzymać rozstrzygnięcia i jak wykazać winę małżonka?

Możliwe rozstrzygnięcia w zakresie winy przy rozwodzie

Sąd orzekając rozwód orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Niemniej jednak na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie- wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków jej nie ponosił. Możliwe są zatem następujące rozstrzygnięcia:

  1. rozwód z wyłącznej winy męża
  2. rozwód z wyłącznej winy żony
  3. rozwód z winy obojga małżonków
  4. rozwód z ustaleniem, że żadne z małżonków nie ponosi winy
  5. rozwód bez orzekania o winie

Rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków

Kiedy można mówić o wyłącznej winie? Przepisy prawa nie wyliczają sytuacji jakie poczytuje się za te decydujące o wyłącznej winie męża czy też żony. Przykładowo można tu jednak wskazać: stosowanie przemocy wobec małżonka lub innych członków rodziny, zdradę, porzucenie rodziny/ małżonka, pijaństwo, odmowę współżycia. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zachowanie takie musi być zawinione, a zatem nie może być skutkiem np. choroby.

Rozwód z winy obojga małżonków

Przepisy prawa nie rozróżniają stopnia zawinienia w rozpadzie małżeństwa. Orzeczenie takie następuje wobec tego wtedy, gdy sąd dopatrzy się winy, choćby nieznacznej, również po stronie drugiego małżonka. Sztandarowym przykładem takiej sytuacji jest okoliczność gdy jeden z małżonków zaniedbuje rodzinę, a drugi w odwecie wywołuje awantury.

Rozwód z ustaleniem, że żadne z małżonków nie ponosi winy

Orzeczenie o takiej treści jest stosunkowo rzadko wydawane przez sąd. Dla zaistnienia przesłanek dla takiego rozstrzygnięcia konieczne jest bowiem ustalenie, że przyczyną rozpadu małżeństwa były przyczyny niezależne od obu stron i takie na które nie miały one wpływu. Najczęściej jest to choroba psychiczna jednego z małżonków lub bezpłodność.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest najszybszym sposobem na zakończenie związku małżeńskiego. Nie wiąże się bowiem z koniecznością przeprowadzania, często długiego, postępowania dowodowego. Podczas takiego postępowania ustala się jedynie przesłanki rozwodu, a nie wnika w przyczyny ich powstania. Można zatem uniknąć przesłuchań świadków i dzielenia się prywatnymi częściami życia rodzinnego.

Jak wykazać winę małżonka za rozpad pożycia

Należy pamiętać, że żądanie dotyczące orzeczenia winy za rozpad małżeństwa wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, mającego ją wykazać . Pomocnymi przy jej ustaleniu są zeznania świadków, raporty policyjne, obdukcje lekarskie, opinie kuratorów, wyroki sądowe i wszelkie inne dokumenty na podstawie których sąd może ustalić naruszanie prawa czy też zasad współżycia społecznego, prowadzące do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.