...

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm w świetle dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej stanowi niezwykle istotne zagadnienie. Jako przedsiębiorca zapewne niejednokrotnie masz wiele wątpliwości dotyczących wprowadzenia w życie określonego działania. Co więcej, samodzielna próba analizy nie zawsze doprowadzi Cię do satysfakcjonującej odpowiedzi. W takim przypadku rozwiązaniem może być pomoc adwokata. A jak przekonasz się poniżej, aktów prawnych jest naprawdę sporo.

Spis treści:
Dlaczego jest tak ważna?
Co obejmuje zakres pomocy?
Dlaczego warto korzystać z pomocy?
Podstawowe akty prawne
Prawo pracy
Prawo gospodarcze
Prawo handlowe

Dlaczego obsługa prawna firm jest tak ważna?

Na wstępie zajmiemy się zagadnieniem, jakim jest obsługa prawna firm. Postaramy się odpowiedzieć na różnorodne pytania dotyczące tego, dlaczego jest to tak istotny aspekt podczas codzienności biznesowej. Otóż przede wszystkim możesz zastanawiać się, kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata? Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy od konkretnej sytuacji, niemniej pomoc specjalisty może być nieoceniona w szerokim zakresie przedsiębiorczości. Wydaje się, że najlepiej będzie, jeśli postanowisz skonsultować każdą niewiadomą czy zawiłość prawną z profesjonalistą, często przed podjęciem decyzji. Pamiętaj jednak, że to nie wyczerpuje szerokiego wachlarza możliwości – obsługa prawna firm to o wiele szersze zagadnienie. Co istotne, dzisiejszy postęp technologii bez problemu pozwala chociażby na zdalne rozwiązywanie zawiłości prawnych praktycznie z dowolnego miejsca. Dlatego, mimo że swoje biuro posiadamy w Krakowie, nasza kancelaria obsługuje klientów z całej Polski, z którymi często odbywamy spotkania we Wrocławiu i Katowicach, ale też w innych miejscach Polski oraz zdalnie.

Co obejmuje zakres pomocy klientom biznesowym?

Obsługa prawna firm to pojęcie, które w praktyce możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje wsparcie doraźne, polegające m.in. na pomocy w odniesieniu do jednorazowych, konkretnych zdarzeń. Druga grupa to pomoc stała, która skupia się na ścisłej współpracy klienta z kancelarią. W jej skład wchodzą czynności, takie jak chociażby bieżąca weryfikacja podejmowanych działań i decyzji czy opiniowanie umów w świetle obowiązującego prawa. Pamiętaj jednak, że sama współpraca z klientami biznesowymi to o wiele szersze pojęcie, które zawiera w sobie czynności, takie jak porady prawne, reprezentowanie w procesach sądowych, przygotowywanie umów, tworzenie spółek, aktów oraz regulaminów, przekształcenia spółek czy obsługa całych procesów inwestycyjnych. Poza tym nie sposób pominąć reprezentacji przedsiębiorców przed organami państwowymi, a nawet windykacji zadłużeń.

Dlaczego warto skorzystać z obsługi prawnej firm?

Zapewne zastanawiasz się, dlaczego w ogóle warto skorzystać z obsługi prawnej? W istocie istnieje wiele przesłanek za tym, aby zdecydować się na pomoc adwokata. Przede wszystkim jest to dla Ciebie swego rodzaju odciążenie od codziennych obowiązków. Jak zapewne wiesz, śledzenie ciągłych zmian w aktach prawnych czy wdrażanie w życie przepisów nie zawsze należy do najłatwiejszych, w szczególności przy braku kierunkowego wykształcenia prawniczego. Właśnie w tym miejscu do głosu dochodzi kolejna zaleta, jaką jest poczucie bezpieczeństwa. Korzystając z usług profesjonalistów, możesz nie tylko otrzymywać regularne informacje, ale także w razie konieczności wdrażać je w życie. Co więcej, prawnik z racji swojego zawodu może stanowić dodatkowe wsparcie, chroniąc przed popełnieniem ewentualnych błędów.

Podpis dokumentów

Główne ustawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Popatrzmy teraz na omawiane zagadnienie z nieco innej strony. Mianowicie chodzi o konkretne ustawy, pod jakie możesz podlegać jako przedsiębiorca. Oczywiście wiele zależy tutaj m.in. od prowadzonej działalności oraz statusu prawnego firmy. Niemniej chcemy zasygnalizować i odnieść się do kilku przykładów, które doskonale zobrazują rzeczywistość gospodarczą od strony prawnej. Należy jednak pamiętać, że oprócz wspomnianych głównych gałęzi i aktów pranych trzeba myśleć również o bardziej szczegółowych regulacjach, jak np. prawo zamówień publicznych, konwencja CMR, prawo przewozowe, prawo o transporcie drogowym czy prawo budowlane.

Prawo pracy

Pierwszą istotną gałęzią jest prawo pracy. To zagadnienie, które w wielu przypadkach okaże się niezwykle istotne, zwłaszcza gdy zatrudniasz pracowników. Za podstawowe źródło prawa pracy bez wątpienia uznaje się ustawę – Kodeks Pracy. Pamiętaj jednak, że to nie jedyny dokument, który należy wziąć pod uwagę. Poza nim znajdziesz inne akty wykonawcze, do których należy zaliczyć m.in.:
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej odnoszące się do zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, a także wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ewentualnego ekwiwalentu pieniężnego za urlop;
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej odnoszące się do usprawiedliwiania nieobecności w pracy;
-rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące świadectwa pracy.

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze to dość zwyczajowe określenie dla aktów prawnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej. W praktyce możemy je podzielić na publiczne i prywatne prawo gospodarcze. Co ciekawe, jego cechą jest to, że brak jest tutaj jednolitej regulacji prawnej, która zawierałaby określone normy. Jako główne akty prawne wymienia się bardzo często kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny czy ustawę gospodarczej prawo przedsiębiorców. Już same przykłady wymienionych dokumentów mogą sugerować, że jest to dość obszerna dziedzina. Nic dziwnego, że jako przedsiębiorca niejednokrotnie po prostu nie będziesz miał czasu lub chęci na analizowanie konkretnych wątków. Co istotne, przedstawiona lista nie jest skończona. Należy do niej dodać chociażby inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia czy akty prawa miejscowego. Pamiętaj, że prawo gospodarcze, choć jest niezwykle szeroką dziedziną, ma w swoim zamyśle spełniać wiele zasad, takich jak te dotyczące swobody działalności gospodarczej, ochrony własności, proporcjonalności czy praworządności.

Prawo handlowe

Z prowadzeniem działalności gospodarczej nierozerwalne jest też pojęcie związane z handlem. Patrząc przez pryzmat regulacji prawnych, możemy w tym miejscu wskazać po prostu na prawo handlowe. Z definicji jest to zespół norm wywodzący się z prawa cywilnego, a jednocześnie stanowiący część prywatnego prawa gospodarczego. Tak naprawdę istnieje wiele dyskusji na temat tego, jak poprawnie definiować tytułowe zagadnienie. Nie to jest jednak najważniejsze z punktu widzenia biznesowego. Istotny jest fakt, że do dyspozycji mamy wiele źródeł, a to w konsekwencji może powodować dość spory chaos poznawczy. Podobnie jak w przypadku prawa gospodarczego, tak i tutaj musisz wziąć pod uwagę zarówno polskie, jak i zagraniczne akty prawne. W zależności od prowadzonej działalności mogą dotyczyć Cię te o charakterze ogólnym, ale również te szczególne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.