...

Dobry adwokat od rozwodów w Krakowie

Dobry adwokat od rozwodów w Krakowie to osoba, która jest specjalistą w zakresie zagadnień związanych z prawem rodzinnym. Pomimo że na pierwszy rzut oka terminologia może wydawać się prosta, to rzeczywistość bywa zupełnie inna. Pośród wszelkich czynności ważne jest dopełnienie formalności, a także indywidualne podejście do sprawy. Całokształt działań wymaga również znajomości prawa, dlatego w artykule skupimy się zarówno na teoretycznych, jak i praktycznych wątkach związanych z rozwodem.

Spis treści:
Czym się zajmuje?
Definicja prawa rodzinnego
Regulacje prawne
Jak może pomóc?
Proces krok po kroku
Istotne kwestie formalne

Czym zajmuje się dobry adwokat od rozwodów w Krakowie?

Dobry adwokat od rozwodów w Krakowie może być pomocny w różnego rodzaju sprawach związanych z prawem rodzinnym. Niemniej jednak musisz pamiętać o tym, że w praktyce wspomniany temat może być analizowany na kilka sposobów. W związku z tym przyjrzyjmy się mu nieco bliżej. Pomocna okaże się tu podstawowa terminologia, a także sytuacje, w których wykorzystuje się zagadnienia związane z prawem rodzinnym.

Co to jest prawo rodzinne?

Na początek poddajmy analizie definicję prawa rodzinnego, która będzie kluczem do dalszych rozważań. Tak naprawdę prawo rodzinne możemy określać jako część prawa cywilnego, która zawiera regulacje majątkowe oraz normy prawne związane z zawarciem małżeństwa. Prawo rodzinne reguluje również osobiste stosunki pomiędzy małżonkami, a także zagadnienia związane z pokrewieństwem, powinowactwem czy przysposobieniem. Jak widzisz, tematyka jest dość obszerna. Co więcej, ta dziedzina prawa często ma swoje zastosowanie podczas rozwodów, które niejednokrotnie dostarczają wielu skrajnych emocji. Pośród tego musisz pamiętać, że w opisywanych sytuacjach niezwykle ważna jest znajomość przepisów, a także indywidualna interpretacja każdego przypadku. Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać Ci się, że poszczególne sprawy mogą być do siebie zbliżone, to tak naprawdę często rolę odgrywają detale. W związku z tym dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnika, który nie tylko jest na bieżąco z obowiązującymi przepisami, ale również ma doświadczenie w reprezentacji przed organami publicznymi.

Kobieta i mężczyzna w konflikcie

Akty prawne oraz definicje

Wiesz już, czym z definicji jest prawo rodzinne. Do tej pory wspomnieliśmy jednak tylko o zarysie tego pojęcia. Co istotne, musisz również znać poszczególne akty prawne, które mogą być pomocne podczas podejmowania wszelkiego rodzaju działań. W odniesieniu do prawa rodzinnego najpopularniejszymi dokumentami są kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks cywilny, a także kodeks postępowania cywilnego. Poza nimi możemy również wskazać na ustawy szczegółowe, które stanowią uzupełnienie dotychczasowej literatury. Jako że skupiamy się w tym temacie na rozwodach, to nie ulega wątpliwości, że powinniśmy się odnieść bardziej szczegółowo do wspomnianych ustaw. Przykładowo, warty uwagi jest dział III kodeksu rodzinnego, który zawiera szeroko pojęte zagadnienia związane z rozwodem. Art. 29 § 1 ściśle odnosi się do sytuacji, w której sąd może rozwiązać małżeństwo poprzez rozwód. W myśl wspomnianego przepisu, każdy z małżonków może żądać rozwodu wówczas, gdy nastąpił między nimi – z ważnych powodów – trwały i zupełny rozkład pożycia. W tym momencie możesz wnioskować, że zgodnie z tym, co przytoczyliśmy, sprawa wydaje się dość prosta. Otóż niezupełnie. Analizując dalszą część kodeksu rodzinnego, możemy zauważyć, że rozwód nie jest dopuszczalny m.in. w momencie, kiedy w jego skutek miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci. Co więcej, dalsza treść odnosi się jeszcze bardziej szczegółowo do sytuacji związanych z rozwodem, gdzie znajdziesz m.in. informacje o tym, w jakich innych przypadkach sąd nie może orzec rozwodu.

Jak dobry adwokat od rozwodów w Krakowie może pomóc?

Dobry adwokat od rozwodów w Krakowie to osoba, która przede wszystkim może być pomocna w praktycznej analizie przepisów prawa, szeroko pojętym doradztwie czy reprezentacji przed sądem. Abstrahując od czysto teoretycznej terminologii, którą zajęliśmy się w poprzedniej części artykułu, skupmy się na nieco bardziej praktycznych wątkach związanych z tematem. Niezwykle ważna może być dla Ciebie wiedza w zakresie całej procedury.

Sprawa rozwodowa krok po kroku

Tak jak wspomnieliśmy, zajmijmy się sprawą rozwodową krok po kroku. Inaczej mówiąc, przybliżymy Ci powszechny scenariusz, z jakim możesz spotkać się podczas rozwodu. Oczywiście, jak zapewne zdajesz sobie sprawę, pierwszym etapem jest najczęściej znalezienie odpowiedniego prawnika – specjalisty, który jest biegły w tego typu zagadnieniach. Niemniej sama procedura rozpoczyna się od złożenia we właściwym sądzie pozwu o rozwód, przy czym sądem właściwym jest ten, który wynika z ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. Ponadto takie pismo powinno zawierać kilka istotnych informacji, takich jak oznaczenie sądu, dane małżonków czy adres zamieszkania. Co więcej, niezwykle istotne jest sporządzenie wniosku, który będzie zawierał szeroko pojęte żądania (np. alimentacyjne) a także to, czy wnioskujemy o rozwód z orzeczeniem o winie. Jednym z etapów tego punktu jest również sporządzenie stosownego uzasadnienia, które będzie opisywało, w jakich okolicznościach nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego.
Jeżeli dojdzie do skutecznego złożenia pozwu, wówczas zostaje on wysłany do strony pozwanej, która w myśl przepisów wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego ma możliwość sformułowania odpowiedzi. Termin na wspomniane czynności wynosi dwa tygodnie, jednak może zostać wydłużony przez sąd. Odpowiedź jest bardzo często ustosunkowaniem się do sprawy oraz zajęciem konkretnego stanowiska, w tym również ewentualnego braku zgody na rozwód. Jak zapewne możesz się domyślać, po upływie wskazanego terminu kolejnym etapem jest pierwsza sprawa rozwodowa. Cały proces zawiera jednak o wiele więcej czynności, wśród których możemy wskazać na przesłuchania świadków czy przeprowadzenie postępowania dowodowego. Finalnie sąd orzeka w wyroku o rozwiązaniu małżeństwa. Nie zawsze jest to jednak koniec procedury. W terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku możesz zwrócić się z wnioskiem o jego uzasadnienie. Poza tym w przypadku niesatysfakcjonującego wyniku w ciągu 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem możesz złożyć apelację. Gdy strony nie podejmą wspomnianych czynności, wyrok staje się prawomocny.

Istotne kwestie formalne

Na koniec, w celu usystematyzowania wiedzy, skupmy się na kilku istotnych kwestiach, które mogą być ciekawe z punktu widzenia całego procesu. Przede wszystkim musisz pamiętać o tym, że w myśl polskiego prawodawstwa ustanie małżeństwa może nastąpić z trzech głównych przyczyn: śmierci małżonka, unieważnienia, a także rozwodu. Odnosząc się do ostatniej kwestii, musisz pamiętać o tym, że aby uzyskać rozwód, konieczne jest udowodnienie nastąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Poza tym ważne są żądania, czyli tak naprawdę to, o co wnosimy. Małżeństwo może być rozwiązane z winy jednej lub obydwu stron, a także bez wskazania winnego.

Dodatkowo, składając pozew, należy wnieść opłatę sądową, która wynosi 600 zł. Co istotne, gdy sprawa zakończy się wyrokiem bez orzekania o winie, zwracana jest połowa tej kwoty. Podczas sprawy rozwodowej nie może równolegle toczyć się sprawa o alimenty czy zaspokojenie potrzeb rodziny. Jak widzisz, pomimo tego, że terminologia rozwodu jest dość jasna i klarowna, to w praktyce musisz pamiętać o wielu formalnościach wynikających z przepisów polskiego prawa. Niezwykle ważne jest odpowiednie przeprowadzenie całego procesu, a także indywidualne podejście do każdego przypadku. W związku z tym już w początkowej fazie warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w tej tematyce. Prawnik to osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie, a także doświadczenie w tego typu zagadnieniach. Dzięki temu możesz uzyskać poczucie bezpieczeństwa, a także pomoc na każdym etapie procesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.