...

Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna spółek to dość szerokie pojęcie, które w swoim zamyśle skupia wiele różnorodnych zagadnień. Nie ulega jednak wątpliwości, że działalność gospodarcza powinna być prowadzona rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. To z kolei często wymaga wprowadzania wielu czynności i dostosowywania się do obowiązujących aktów prawnych, co należy m.in. do wspomnianej obsługi prawnej. W tym artykule przeanalizujemy ten temat nieco szerzej.

Spis treści
Definicja
Zakres działań
Podział
Dlaczego pomoc może być niezbędna?
Praktyczny przykład
Kiedy jeszcze skorzystać z pomocy?

Czym jest obsługa prawna firm i spółek?

Obsługa prawna firm i spółek to wszelkiego rodzaju działania mające na celu wsparcie przedsiębiorców w codziennych czynnościach. Co więcej, jest to pojęcie związane poniekąd z tzw. klauzulą zasad współżycia społecznego, która jest przedmiotem zainteresowania prawników czy przedsiębiorców, ale i sądów, które wydają odpowiednie wyroki w tym zakresie. Abstrahując od tego, skupmy się na konkretnych przykładach, które przybliżą Ci, czym w istocie jest tytułowe zagadnienie. Mimo wszystko musisz pamiętać o tym, że jest to proces, w trakcie którego przydatna okaże się specjalistyczna wiedza. W związku z tym warto jest skorzystać z pomocy prawnika, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające podejść do każdego problemu w indywidualny sposób. Pamiętaj również, że dzisiejszy rozwój technologii sprawia, że konsultacje mogą być przeprowadzone niemal z dowolnego miejsca w Polsce. Z kolei, jeśli wolisz bezpośrednie spotkanie, wówczas możesz wybrać nasze biura w Krakowie, Katowicach czy Wrocławiu.

Zakres działań

Na wstępie przeanalizujmy, co tak naprawdę wchodzi w zakres takiej obsługi. W rzeczywistości są to szeroko pojęte działania związane z obsługą spółki. W szczególności możemy wyróżnić tu czynności, takie jak:
– proces rejestracji nowego przedsiębiorstwa – to bardzo ważny etap, który w istotny sposób może rzutować na dalszą działalność gospodarczą. Wśród tego należy wskazać nie tylko na wybór konkretnej formy prawnej, ale też przygotowanie wszelkiego rodzaju dokumentów, takich jak umowa spółki czy statut,
opracowywanie dokumentów wewnątrzzakładowych – prowadzenie firmy nie ogranicza się wyłącznie do szeroko pojętych rozliczeń finansowych. Szczegółowe wytyczne są wymienione również w innych aktach prawnych i mogą dotyczyć m.in. konieczności sporządzenia regulaminów,
reprezentacja i zastępstwo procesowe w sporach – to dość szerokie zagadnienie, które odnosi się m.in. do reprezentowania firmy przed sądami, ale także w trakcie ewentualnych sporów z kontrahentami czy klientami,
– sprawy prawno-finansowe – to pojęcie może być na pierwszy rzut oka dość ogólne. Niemniej mamy tu na myśli czynności, takie jak zgłaszanie zmian do KRS, podwyższanie kapitału zakładowego czy wydawanie opinii.

Poza wspomnianymi wyżej czynnościami jest to również bieżąca obsługa firmy, w tym m.in. doradztwo, a także udział w procesach fuzji czy przejęć, ewentualnych emisji akcji oraz ich umorzeń lub zastępstwo w toku postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie pamiętaj, że nie jest to skończona lista, dlatego jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, wówczas warto, abyś skonsultował się z prawnikiem, który będzie w stanie szczegółowo odpowiedzieć na Twoje pytania.

Podział

Dotychczas skupiliśmy się na tym, czym z definicji jest tytułowe zagadnienie. W teorii możemy również dokonać podziału tego pojęcia ze względu na zakres doradztwa. Najczęściej wskazuje się w tym przypadku na tzw. sprawy korporacyjne, zagadnienia z zakresu compliance, a także szeroko pojęte weryfikacje czy negocjacje. Wśród zakresu spraw korporacyjnych możemy wyróżnić czynności odnoszące się m.in. do zmiany zarządu, podwyższenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, a także protokołowanie zgromadzeń i uchwał. Compliance to z kolei ogół działań, które są podejmowane w celu zapewnienia, że dana działalność gospodarcza jest prowadzona w myśl i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także regulaminami. Do zakresu czynności wchodzą m.in. minimalizowanie ryzyka i ewentualne ograniczanie strat finansowych, przygotowywanie strategii i wdrażanie działań operacyjnych, a także przeprowadzanie kontroli i audytów. Na koniec pozostała nam kwestia weryfikacji i negocjacji, która odnosi się w szczególności do zawierania porozumień, a także szeroko pojętych umów najmu, współpracy lub dzierżawy.

Młotek sędziego

Dlaczego obsługa prawna spółek może być niezbędna?

Obsługa prawna spółek może okazać się niezbędna na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej, a wpływ ma na to ma przynajmniej kilka czynników. Przede wszystkim należy wskazać na dynamikę i ryzyko biznesowe, które wynika nie tylko z otaczającej Cię konkurencji, ale również z ewentualnych zmian i aktualności prawnych. Co więcej, pod uwagę należy wziąć wewnątrzzakładową działalność, a także wszelkiego rodzaju stosunki i relacje z podmiotami publicznymi.

Praktyczny przykład

Weźmy teraz pod lupę przykład zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Chcemy, aby było dla Ciebie jasne, że każda czynność powinna być przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odnosząc się do konkretów, nie ulega wątpliwości, że chcąc zrobić to samodzielnie, musisz pamiętać o wielu kwestiach. Niezwykle istotny jest m.in. wybór organów spółki, w tym obowiązkowo członków zarządu. Ponadto miej na uwadze to, że umowa spółki powinna przybrać formę aktu notarialnego, a także to, że należy podać m.in. adres spółki, który znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o rejestrację spółki, a także wniesienie wkładów. Pamiętaj, że ustawa wprost definiuje minimalny kapitał zakładowy takiej formy prawnej. Co więcej, w terminie 14 dni niezbędne jest opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 0,5% od kapitału zakładowego. Jak widać, jest kilka etapów tego procesu, a każdy z nich wymaga odpowiedniej wiedzy i znajomości przepisów prawnych. Dlatego wiele osób decyduje się powierzyć te zadania specjaliście, który ma w tym zakresie doświadczenie.

Kiedy jeszcze warto skorzystać z pomocy?

Przytoczyliśmy pokrótce przykład zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest bardzo popularną formą prawną w naszym kraju. Niemniej jednak zwróć uwagę na to, że powyższe czynności nie stanowią całkowitego kompendium wiedzy. Przydatna okazuje również m.in. znajomość tego, kto odpowiada za majątek spółki oraz jak wpływa to na majątek osobisty założyciela. Co więcej, w grę wchodzą również inne przepisy prawa, w szczególności na etapie dalszej działalności przedsiębiorstwa. Tym samym obsługa prawna nie ogranicza się tylko do wspomnianych wyżej przykładów.

Obsługa prawna spółek to bardzo szerokie zagadnienie. W jej skład wchodzi wiele czynności, które mogą okazać się niezbędne z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa. Pamiętaj, że niezwykle istotna jest znajomość prawa, a także umiejętność stosowania go w praktyce. W związku z tym warto konsultować wszystkie działania z prawnikiem, który specjalizuje się w tego typu zagadnieniach i posiada odpowiednią wiedzę z tej dziedziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.