...

Prawnik ds. podziału majątku w Krakowie

Prawnik ds. podziału majątku w Krakowie to specjalista, który zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z podziałem dóbr. Poza tą prostą definicją zwróć uwagę na to, że wspomniane sprawy bywają w rzeczywistości dość skomplikowane, a także nie należą do rzadkości w naszym kraju. Zgodnie z dostępnymi danymi, w 2018 roku wpłynęło do sądów ponad 10 tysięcy wniosków o podział majątku. Jest to więc niezwykle istotne zagadnienie, któremu przyjrzymy się nieco bliżej.

Spis treści
Czym zajmuje się specjalista?
Definicja
Rodzaje
Pomoc adwokata
Co wchodzi w skład dóbr wspólnych?
Przebieg sprawy

Czym zajmuje się prawnik ds. podziału majątku w Krakowie?

Prawnik ds. podziału majątku w Krakowie – jak w każdym innym mieście – to osoba ściśle związana z tematyką prawną obejmującą m.in. obszary skupione wokół finansów osób prywatnych. Podział majątku zazwyczaj nie należy do najprzyjemniejszych czynności, jednak ze względu na różnorodne sytuacje życiowe, jest niekiedy koniecznym rozwiązaniem. Abstrahując od tego, zwróć uwagę na fakt, jak istotna jest w tym przypadku odpowiednia wiedza oraz doświadczenie. W związku z tym, czasem warto po prostu zwrócić się do specjalisty, który posiada narzędzia i wykształcenie pozwalające w odpowiedni sposób analizować każdy przypadek. Pamiętaj również, że dzisiejszy rozwój technologii umożliwia zarówno konsultacje w kancelariach stacjonarnie, jak i online. Dlatego w przypadku naszej kancelarii, konsultacje są możliwe niemal z dowolnego miejsca w kraju. Nasze biura znajdują się natomiast nie tylko w Krakowie, ale również we Wrocławiu i Katowicach. Poniżej przedstawiamy istotne zagadnienia związane z tytułową tematyką.

Definicja

Na wstępie warto, abyśmy przeanalizowali istotę pojęcia związanego z podziałem majątku. Ciekawostką może być fakt, że jest to zagadnienie, które w polskim prawodawstwie istnieje już dość długi czas. Tak naprawdę pierwsze wzmianki na temat majątku dorobkowego pojawiły się już w 1934 roku, a ich autorem był Karol Lutostański, który stworzył projekt prawa majątkowego małżonków. Co więcej, pomimo że od tego czasu minęło już sporo lat, to tak naprawdę wspomniany dokument stanowił podwaliny dzisiejszego systemu prawnego w tym zakresie. Świadczy o tym chociażby fakt uwzględnienia definicji dorobku majątkowego w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która została wprowadzona w 2004 roku. Wydaje się jednak, że sam podział tego dorobku powinniśmy analizować nieco szerzej. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim pojęcie majątku wspólnego, który określa się jako zbiór praw podmiotowych, które zostały nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Z kolei wspólność majątkowa, co do zasady, powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Podział majątku jest niejako pochodną wynikającą z różnorodnych czynników, które są skutkiem ustania małżeństwa.

Rodzaje oraz sposoby

Wiesz już, że wyżej opisane zagadnienie jest niejako ściśle powiązane z rozwodem. Pośród tego musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, jakie rodzaje majątku wyróżniamy w polskim prawie. Odpowiadając na to pytanie, należy wskazać zarówno na majątek wspólny, ale również majątek osobisty męża i żony. Wspomniany podział jest jak najbardziej możliwy i może mieć miejsce m.in. wówczas, gdy małżonkowie nie zdefiniują przed notariuszem innych zasad niż te, które wynikają z ustaw. Innymi słowy, majątek osobisty jest tym, co każdy z małżonków nabył przed zawarciem małżeństwa oraz to, co zostało mu przekazane w drodze spadku lub darowizny w trakcie trwania małżeństwa. Co istotne, w tym momencie należy również rozróżnić to, co wchodzi w skład majątku wspólnego – zaliczymy do niego m.in. zarobki czy inne rzeczy nabyte w trakcie małżeństwa, o ile małżonkowie nie postanowią inaczej.

Przechodząc od ogółu do szczegółu, należy pamiętać, że podczas dokonywania podziału sąd bierze pod uwagę tzw. aktywa majątku, natomiast w praktyce istnieje kilka sposobów na dokonanie tychże czynności. Niemniej warto wskazać na podział w drodze umowy lub wynikający z orzeczenia sądowego. Ten pierwszy może być zastosowany w szczególności, gdy występuje zgodna wola pomiędzy małżonkami. Z kolei, jak łatwo się domyślić, podział sądowy jest najczęściej jedynym wyjściem, gdy obydwie strony nie mogą dojść do wewnętrznego porozumienia.

Dokumenty rozwodowe

Jak w takich sprawach może pomóc dobry prawnik ds. podziału majątku w Krakowie?

Dobry prawnik ds. podziału majątku w Krakowie może pełnić funkcję doradcy, ale też sporządzać pisma czy reprezentować klienta przed organami publicznymi. Jest to niezwykle ważne w szczególności wtedy, gdy obydwie strony nie mogą dojść do konsensusu. Niemniej jednak pomoc prawna może okazać się przydatna na każdym etapie, nawet wtedy, gdy istnieje zgodność pomiędzy małżonkami. Pamiętaj, że niezwykle istotne jest działanie zgodnie z prawem, które pozwoli jednoznacznie rozwiązać konkretną sytuację.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Do tej pory przyjrzeliśmy się pokrótce temu, co wchodzi w skład majątku wspólnego. Teraz odnieśmy się jednak do konkretnych aktów prawnych. Aby rozszerzyć wspomniane zagadnienie, przydatny okaże się art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który zawiera spis konkretnych aktywów. Możemy tu znaleźć m.in. pobrane wynagrodzenia za pracę, a także dochody pochodzące z innej działalności zarobkowej, dochody pochodzące z majątku wspólnego oraz osobistego każdego z małżonków, środki z pracowniczego funduszu emerytalnego czy zaewidencjonowane składki na subkoncie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pośród tego warto abyś wiedział również o istnieniu dwóch niezwykle ważnych pojęć. Pierwszym z nich jest intercyza, która w skrócie oznacza wprowadzenie rozdzielności majątkowej. Jest to dokument mający w powszechnej opinii negatywny wydźwięk, jednak może stanowić zabezpieczenie przed ewentualnym ryzykiem. Drugim, niejako przeciwstawnym pojęciem, jest rozszerzona wspólność. Dzięki niej małżonkowie mogą zwiększyć zakres przedmiotów wchodzących w skład wspólności małżeńskiej ponad to, co zostało wskazane w ustawie.

Przebieg sprawy

Na koniec chcielibyśmy pokrótce przedstawić typowy przebieg sprawy o podział majątku po rozwodzie. Dzięki temu uzyskasz dodatkową wiedzę na temat tego, jak opisywane przez nas zagadnienie wygląda w praktyce. Jeśli przypomnisz sobie to, o czym do tej pory wspominaliśmy, to wiesz, że jest to możliwe na dwa sposoby, a mianowicie na ścieżce sądowej lub poprzez zawarcie aktu notarialnego. My skupimy się na pierwszym wariancie. W tym przypadku nie ulega wątpliwości, że pierwszym krokiem jest złożenie wniosku, który może być zawarty już na etapie pozwu o rozwód. Opisywany dokument powinien zawierać szereg informacji, w tym dotyczących szczegółowego wskazania tego, co należy do majątku wspólnego oraz jaka jest jego wartość. Co więcej, sądowy podział majątku po rozwodzie jest z reguły dość skomplikowanym procesem i często nie kończy się na jednej sprawie. W toku postępowania przeprowadzanych jest wiele czynności, w tym m.in. możliwość zaprezentowania stanowiska przez każdą ze stron czy przedstawienie dokumentów potwierdzających wartość majątku.

Jak widzisz, wszelkie czynności związane z tym zagadnieniem potrafią być naprawdę skomplikowane. Nie ulega wątpliwości, że niezwykle przydatna jest tu szczegółowa wiedza na temat tych zagadnień. Prawnik specjalizujący się w tytułowej dziedzinie to osoba, do której można zwrócić się po pomoc w razie takiej potrzeby. Jest to osoba, która dzięki swojej wiedzy, wykształceniu i doświadczeniu może podejść do każdej sprawy w indywidualny i profesjonalny sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.