...

Podział majątku w Krakowie

Podział majątku w Krakowie jest zagadnieniem szczególnie ważnym podczas szeroko pojętych spraw związanych z rozwodem. Nie ulega wątpliwości, że jest to niezwykle trudny temat, a poszukiwanie satysfakcjonującego rozwiązania wymaga obszernej wiedzy prawnej. Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, w tym artykule skupimy się na ciekawych wątkach związanych z tytułowym zagadnieniem.

Spis treści
Podstawowe informacje
Definicja
Rodzaje wspólności majątkowej
Aspekty praktyczne
Ścieżki postępowania
Przebieg sprawy

Podstawowe informacje na temat podziału majątku w Krakowie

Podział majątku w Krakowie, podobnie jak w każdej innej lokalizacji w Polsce, opiera się m.in. na ustaleniu stanu faktycznego, a także stosowaniu się do przepisów płynących z polskiego prawodawstwa. Niemniej jednak niezwykle ważna jest zarówno teoretyczna, jak i praktyczna wiedza dotycząca tego pojęcia. W związku z tym, przeanalizujmy to zagadnienie dwutorowo.

Definicja

Na początek odnieśmy się do zagadnień teoretycznych. Zauważ, że to zagadnienie związane jest ściśle z rozwodem. Ten z kolei możemy identyfikować jako zakończenie małżeństwa. W istocie, niejednokrotnie jest to trudny, skomplikowany, a także emocjonalny proces. Co ciekawe, rozwód sam w sobie nie zawsze jest procesem, który kończy wszelkie małżeńskie spory. Do czynienia mamy tutaj z wspomnianym wcześniej podziałem majątku, który w rzeczywistości możemy określać jako swego rodzaju wyjście ze współwłasności, która została ustalona między małżonkami na etapie zawierania małżeństwa. Co do zasady, sąd w trakcie rozprawy rozwodowej nie zajmuje się tym zagadnieniem, jednak w świetle art. 30 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, na wniosek jednego z małżonków można dokonać podziału majątku wspólnego. Niemniej jednak w praktyce tej czynności często dokonuje się już po sprawie rozwodowej.

Rodzaje wspólności majątkowej

Niezwykle istotnym zagadnieniem są również rodzaje wspólności majątkowej lub jej braku w małżeństwie. Możemy wyróżnić dwa główne majątki:

– majątek wspólny małżonków – powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Zauważmy, że w jego skład wchodzą m.in. przedmioty, które zostały nabyte w trakcie trwania małżeńskiej wspólnoty majątkowej, zarówno przez jednego, jak i obydwu małżonków. Co istotne, to, co w szczególności należy do majątku wspólnego, reguluje ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy. Art. 31 § 2 mówi o tym, że są to w szczególności pobrane wynagrodzenia za pracę, a także inne dochody z szeroko pojętej działalności zarobkowej, kwoty zaewidencjonowane na subkoncie emerytalnym czy środki na rachunkach pracowniczego lub otwartego funduszu emerytalnego;

– majątek osobisty każdego z małżonków – w dużym uproszczeniu jest to wszystko to, co nie należy do majątku wspólnego. W rzeczywistości możemy przeanalizować to nieco szerzej i odnieść się do art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wskazuje on na to, że do majątku osobistego małżonków należą m.in. przedmioty nabyte przed zawarciem wspólności majątkowej, nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę czy służące wyłącznie do zaspokajania potrzeb jednego z małżonków.
Pośród wspomnianych dotychczas rodzajów majątków, warta uwagi jest również rozszerzona wspólność majątkowa. Obejmuje ona szerszy zakres przedmiotów czy rzeczy wchodzących w skład wspólnoty majątkowej. Co istotne, nie obowiązuje automatycznie, a jest ustalana przez małżonków w drodze odrębnego postanowienia.

Ponadto pod uwagę należy wziąć ewentualne zrzeczenie się wspólności małżeńskiej, czyli podpisanie tzw. intercyzy. Dokument ten może mieć duże znaczenie na etapie rozwodu. Jak widzisz, możemy wyróżnić przynajmniej kilka sytuacji, które w rzeczywistości potrafią skomplikować sprawę związaną z tym zagadnieniem. Dlatego w takich sytuacjach warto jest skorzystać z pomocy specjalisty. Prawnik to bowiem osoba, która posiada odpowiednie doświadczenie, a także aktualną wiedzę na interesujący nas temat. Innymi słowy, jest fachowcem, który może pomóc nam przejść całą procedurę, a także wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie. W naszej kancelarii, która ma swoje biura w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach, obsługujemy nie tylko Klientów indywidualnych, ale również firmowych. Ponadto jesteśmy w stanie pomóc Klientom z całej Polski, a nie tylko z tych wybranych miast. W naszej pracy koncentrujemy się na dostarczeniu konkretnych i praktycznych rozwiązań, które umożliwią naszym Klientom realizację zamierzonych celów. Przedstawiamy pełen wachlarz rozwiązań, a wiedzą i doświadczeniem wspieramy przy dokonywanych wyborach.

Atrybuty prawa

Praktyczne aspekty sprawy o podział majątku wspólnego w Krakowie

Podział majątku w Krakowie to dość trudna procedura, wymagająca odpowiedniej wiedzy prawnej. Niemniej jednak warto zapoznać się z praktycznymi aspektami tego zagadnienia. Wychodząc Ci naprzeciw, poniżej skupimy się na wątkach z życia codziennego, z którymi możesz się spotkać.

Ścieżki postępowania

Musisz pamiętać, że ustanie małżeństwa jest jednocześnie ustaniem wspólności majątkowej, która przekształca się w tzw. wspólność ułamkową. Niemniej jednak, w praktyce, podziału dóbr materialnych bardzo często dokonuje się dopiero po rozwodzie. Co więcej, możemy wyróżnić dwie podstawowe ścieżki postępowania:

– zawarcie umowy w formie aktu notarialnego – wydaje się, że jest to bardzo ugodowa i dość prosta ścieżka. Mimo wszystko, wymaga ona pełnej zgodności obydwu małżonków, co do przebiegu procedury;
– uzyskanie prawomocnego postanowienia właściwego sądu – z tej drogi korzysta się najczęściej wówczas, gdy małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku.
Jak widzisz, zagadnienia te możemy analizować na dwa sposoby. Istotne znaczenie ma tutaj to, czy małżonkowie potrafią dojść do porozumienia, czy też nie. W pierwszym przypadku czynności podziału dóbr można dokonać u notariusza, zawierając stosowną umowę. W praktyce sytuacja z reguły nie jest tak prosta, w związku z czym często kończy się na drodze sądowej. Niezależnie od podjętej decyzji, zawsze warto jest skorzystać z pomocy prawnika, który udzieli fachowej rady i przeprowadzi przez cały proces.

Przebieg sprawy krok po kroku

W momencie, gdy zdecydujesz się na wizytę u notariusza, wówczas musisz pamiętać o przygotowaniu niezbędnych dokumentów, takich jak odpis wyroku rozwodowego, dowód tożsamości czy dokumenty potwierdzające to, że jesteś właścicielem danego majątku. Z kolei, gdy wybierzesz drogę sądową, wówczas do pozwu musisz dołączyć m.in. dowód wniesienia opłaty sądowej, która waha się w zależności od różnych czynników. Co więcej, uczestnicząc w sądowym podziale majątku, sąd co do zasady uwzględnia brzmienie art. 43 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi o tym, że udział małżonków w majątku jest równy. Niemniej jednak sam przebieg sprawy zależy w dużej mierze m.in. od żądań każdej ze stron. Przy spełnieniu określonych przesłanek, możliwy jest również nierówny podział.

Cały ten proces jest tylko z pozoru prostym zagadnieniem. W praktyce istnieje wiele czynników, które powodują, że wspomniane żądania mogą ulec drastycznej zmianie. W związku z tym, w przypadku jakichkolwiek pytań czy niejasności, warto jest skorzystać z pomocy prawnika. To osoba, która specjalizuje się w tego typu zagadnieniach, a także posiada odpowiednią wiedzę. Tym samym może zająć się całym procesem związanym z tytułowym zagadnieniem, w tym reprezentacją Klienta przed sądem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.