...

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów na dziecko
– adwokat wyjaśnia

Czy kwota alimentów zasądzona na twoje dziecko jest wystarczająca? Czy powinnaś/powinieneś ubiegać się o podwyższenie świadczenia?

Choć potrzeby dzieci wraz z wiekiem rosną, mały odsetek osób domaga się podwyższenia alimentów na drodze sądowej. Być może spowodowane jest to tym, że niewiele zainteresowanych potrafi ocenić szanse takiego powództwa.

Na co zwróciłby uwagę adwokat analizując zasadność złożenia pozwu w sprawie o podwyższenie zasądzonych alimentów? Otóż zarówno adwokata szacującego szanse na sukces sprawy, jak i sąd analizujący zasadność powództwa, interesują w szczególności dwie okoliczności. Jedną z nich, a jednocześnie najistotniejszą, jest wzrost potrzeb dziecka. Drugą, wzrost dochodów rodzica, który ma płacić alimenty bądź wzrost jego możliwości zarobkowych. W tym postępowaniu sądowym istotną rolę odgrywa biwuem różnica pomiędzy stanem jaki istniał w dniu ostatniego zasądzenia alimentów, a stanem obecnym.

Dziecko rośnie, rosną i wydatki

Potrzeby dziecka wzrastają najczęściej wraz z jego wiekiem. Kiedy maluch przestaje chodzić do przedszkola, a zaczyna do szkoły, powstają dodatkowe wydatki w postaci np. podręczników szkolnych, odzieży na lekcje w-f. Czasem uczeń korzysta z korepetycji z języka angielskiego, matematyki czy innego przedmiotu, które również generują koszty. Dzieci często chcą też rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, a to również opłaty, które w sprawie o podwyższenie alimentów mają znaczenie. Im dziecko starsze, tym większe kwoty przeznacza na rozrywkę: kino, teatr, spotkania ze znajomymi. Wymienione powyżej przykłady pokazują tylko niektóre okoliczności w jakich dochodzi do zwiększenia potrzeb dziecka, a oczywiście jest ich znacznie więcej. Wiążą się czasem ze zmianą miejsca zamieszkania (np. z małej miejscowości- Zielonki k. Krakowa, na dużą miejscowość- Kraków), a czasem niestety z pogorszeniem stanu zdrowia dziecka i koniecznością podjęcia leczenia.

Alimenty adekwatne do zarobków rodzica

Odnosząc się do drugiej sytuacji, a to wzrostu dochodów osoby zobowiązanej, podkreślić należy zasadę, zgodnie z którą uprawniony i zobowiązany, a więc w tej sytuacji dziecko i rodzic powinni utrzymywać równą stopę życiową. W sytuacji więc gdy zarobki rodzica uległy zwiększeniu, otrzymał on awans, zmienił pracę i ma możliwość dysponowania większymi środkami to powinien on „podzielić się” nimi z dzieckiem. Wobec okoliczności, że pod uwagę brany jest przez sąd nie tylko rzeczywisty dochód rodzica ale jego możliwości zarobkowe, to o zwiększenie świadczenie można starać się także wtedy, gdy możliwości te faktycznie wzrosły choć nie są wykorzystywane. Jako przykład można podać tutaj sytuację kiedy rodzic uzyskał wyższe wykształcenie, co umożliwia znalezienie lepszej pracy albo nauczył się języka obcego i może podjąć dodatkową pracę np. jako korepetytor.

A co jeśli rodzic stracił pracę?

Nie bez znaczenia pozostaje także sytuacja, w której rodzic mieszkający z dzieckiem stracił pracę. Wówczas może bowiem zaistnieć sytuacja, w której nie jest on w stanie łożyć na jego utrzymanie takiej kwoty jak dotychczas. Jeżeli na skutek takich okoliczności nie są zaspokajane wszystkie potrzeby dziecka, drugi z rodziców powinien zwiększyć w miarę możliwości czynione przez siebie nakłady finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.